Mieszkañcy stolicy w ogródku zewnêtrznym restauracji Hali Koszyki

sintra_admin, September 7, 2021
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Warszawa, 15.05.2021. Koronawirus w Polsce. Mieszkañcy stolicy w ogródku zewnêtrznym Hali Koszyki w Warszawie, 15 bm. W zwi¹zku z poluzowaniem restrykcji zwi¹zanych z epidemi¹ Covid-19, decyzj¹ rz¹du od dzisiaj restauracje oraz lokale gastronomiczne mog¹ otworzyæ dla klientów swoje ogródki na œwie¿ym powietrzu. (az/dw)
PAP/Albert Zawada